Các bản tin mẫu

Bản tin Tài chính - Ngân hàng

Bản tin tài chính và pháp luật Việt Nam.
Vietnam Media Watch cung cấp bản tin phân tích ngắn gọn hàng ngày về lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. Các bản tin hàng ngày cung cấp nguồn thông tin rộng nhất về tin tức tài chính và pháp luật tại Việt Nam.
Tải xuống bản tin mẫu

 

Bản tin đấu thầu Tiếng Anh

Bản tin đấu thầu Tiếng Anh
Bản tin đấu thầu cung cấp danh sách các bản tin đấu thầu bằng tiếng Anh hàng ngày và hàng tuần gồm mời thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được công bố trên các báo chí trong nước.
Tải xuống bản tin mẫu

 

Bản tin đấu thầu Tiếng Việt

Bản tin đấu thầu Tiếng Việt
Bản tin đấu thầu cung cấp danh sách các bản tin đấu thầu bằng tiếng Việt hàng ngày và hàng tuần gồm mời thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được công bố trên các báo chí trong nước.
Tải xuống bản tin mẫu

 

 

 

 

Web site design by LimeLite Design