Phần Nguyên Tắc Bảo Mật này bao gồm những cam kết của chúng tôi tới quý khách hàng.

CÁC BÊN LIÊN QUAN
Nguyên Tắc Bảo Mật này được áp dụng cho tất cả các khách hàng của website, khách thuê bao sử dụng bản tin có trả tiền hoặc chưa trả tiền các hội viên hay những người liên kết có đóng phí hay không đóng phí. Những người đã xem hay truy cập website này dù vô tình hay cố ý, dù muốn hay không muốn, đều được xem là “Khách” và là đối tượng của Nguyên Tắc Bảo Mật. Các khách thuê bao sử dụng danh sách hay Bản tin đều được xem là “Khách Thuê Bao” và cũng là đối tượng của Nguyên Tắc Bảo Mật. Những người tham gia vào một tổ chức hay một hoạt động marketing (ví dụ “người liên kết”) do website này quảng bá đều được xem là “Hội viên” và cũng là đối tượng của Nguyên Tắc Bảo Mật. Cuối cùng, những người đã đặt hàng, đang tìm cách đặt hàng hoặc nhận sản phẩm của website (người nhận), quảng cáo trên website hoặc gửi từ website này, kể cả khi không tính phí đều được xem là “Khách hàng” và là đối tượng của Nguyên Tắc Bảo Mật này, không chỉ do đã thụ động chấp nhận mà còn do Hợp đồng mua hàng quy định. Trang web này cùng đại diện, chủ sở hữu, người điều hành và các nhân viên đều được xem là “Website”, “Trang” và/hoặc “Người Bán”.

NHỮNG NGƯỜI BỊ CHẶN BỞI WEBSITE NÀY CŨNG VẪN ĐƯỢC BAO HÀM
Trong trường hợp một người bị chặn khỏi website này theo quy định của các Điều khoản Sử dụng hoặc do website từ chối cung cấp dịch vụ, nhưng vẫn truy cập trang web này một cách bất hợp pháp, người đó vẫn là đối tượng của Nguyên Tắc Bảo Mật và vi phạm các Điều khoản Sử dụng.

XEM VÀ/HOẶC SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC XEM LÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGUYÊN TẮC NÀY
Chấp nhận các điều khoản của Nguyên Tắc Bảo Mật là cần thiết để được quyền truy cập vào website. Nếu không chấp nhận các điều khoản này, quý khách không có quyền truy cập trang web này.

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH, THUÊ BAO, HỘI VIÊN, KHÁCH HÀNG KHI “ĐĂNG KÝ”
Đăng ký có nghĩa là Khách, Thuê Bao, Hội Viên hay Khách Hàng chủ động thực hiện các bước để cung cấp thông tin cho website. Việc đăng ký bao gồm các trang mà quý khách đăng ký để nhận bản tin hay thuê bao trong danh sách gởi email; cũng có thể bao gồm việc quý khách tham gia vào các cuộc khảo sát hhách hàng, việc quý khách đưa ra những yêu cầu bằng email hay bằng phương tiện truyền thông khác để nhận thông tin của website; cũng có thể do quý khách tham gia vào một chương trình liên kết hay một tổ chức hội viên có trả tiền hay không trả tiền; cũng có thể do đặt mua sản phẩm.

Đôi khi quý khách cũng có thể gửi fax hay các mẫu điền các thông tin về thẻ tín dụng để gởi đến website chứ không xử lý dịch vụ thương mại theo cách bảo đảm bình thường. Các thông tin này được lưu trữ với độ an toàn cao nhất nhưng không phải do người bán (Tri Tue - Intellasia) lưu giữ mà là do bộ phận cung cấp dịch vụ thương mại lưu giữ để liên lạc với khách hàng.

ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN
Đặt hàng trực tuyến là sự truyền thông bằng mã SSL do bộ phận xử lý thẻ tín dụng thương mại cung cấp. Tri Tue - Intellasia không lưu giữ các số của thẻ tín dụng, chỉ bộ phận xử lý thẻ tín dụng thượng mại mới có các số đó. Trong quá trình đặt hàng trực tuyến, khách hàng cung cấp tên, địa chỉ, thành phố, bang, địa chỉ email, số điện thoại, số CVS (ở mặt sau của thẻ), và có thể là mật khẩu hội viên. Quý khách nên xem tất cả các thông tin gửi cho website để có thể nhận sản phẩm.

YÊU CẦU EMAIL KHÁCH HÀNG
Khách hàng nếu muốn nhận thông tin từ website phải hội đủ hai điều kiện sau : một là phải cho phép để website tiếp xúc với khách; hai là chấp hành điều kiện về “giao nộp” trong mục các Điều khoản Sử dụng, Hợp đồng Mua, hay Nguyên Tắc Bảo Mật. Vì địa chỉ email của quý khách sẽ được sử dụng để gửi thông tin nên nó sẽ được lưu giữ trong kho dữ liệu tổng quát của trang web.

EMAIL CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC GIẤY CHỨNG THỰC
Nếu quý khách là khách hàng và gởi email đến website hoặc nếu quý khách liên lạc với website bằng điện thoại hay thư từ, website sẽ thu thập các thông tin mà quý khách đã cung cấp và liên hệ với trang web của quý khách mà quý khách cho phép để thu thập, lưu trữ và tìm kiếm các thông tin cần thiết.

CÁC THÔNG TIN THU THẬP QUA PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
Nhiều website, kể cả website này, thu thập các thông tin về máy tính của quý khách, địa chỉ email của quý khách, địa chỉ riêng của quý khách. Quý khách phải cho rằng các hoạt động của quý khách liên quan đến việc xem website, sử dụng website luôn bị theo dõi, bị đánh dấu, và bị ghi nhận. Thường thì các thông tin này không đơn thuần là thông tin cá nhân mà chỉ nhằm giúp biết rõ quý khách thường xem cái gì, thích sản phẩm nào ngay cả khi website đã biết hoặc chưa biết quý khách là ai.

AN TOÀN DỮ LIỆU
Một số biện pháp để website có thể bảo vệ các dữ liệu có liên quan đến quý khách. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để quý khách được xem hay tương tác với website này là quý khách phải từ bỏ hết mọi quyền khiếu nại website này khi xảy ra việc mất, thay đổi hoặc lạm dụng thông tin. Quý khách phải chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân của quý khách có khả năng bị người khác, chẳng hạn như các “tin tặc”, lấy và đem ra sử dụng sai quấy gây thiệt hại cho quý khách và quý khách phải đồng ý là trang web sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại đó.

 Web site design by LimeLite Design