Xin vui lòng xem các Điều kiện và điều khoản sử dụng quan trọng.
Website này yêu cầu xem xét và như một điều kiện để cho phép quý khách truy cập.

CÁC ĐIỀU KIỆN
Đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng, các quy định của Nguyên Tắc Bảo Mật của trang web này là điều kiện bắt buộc để quý khách có thể truy cập, đọc và tương tác với trang web. Quý khách sẽ bị từ chối truy cập vào trang web trừ khi quý khách đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng và Nguyên Tắc Bảo Mật. Khi xem, truy cập, sử dụng hoặc tương tác với website này hay với bất kỳ biểu ngữ, bảng cổ động hay bảng quảng cáo nào xuất hiện trên đó, quý khách xem như đã đồng ý với mọi Điều khoản Sử dụng và Nguyên Tắc Bảo Mật của website. Người dưới 18 tuổi không được tiếp cận website này. Nếu quý khách dưới 18 tuổi truy cập, đọc hay tương tác với website này thì đó là việc làm trái luật pháp dưới mọi hình thức. Website vì lý do nào đó có thể từ chối truy cập. Theo các Điều khoản về Nguyên Tắc Bảo Mật mà quý khách đã chấp nhận để có thể truy cập website, website được phép thu thập và lưu giữ các dữ liệu và thông tin nhằm mục đích loại trừ hoặc sử dụng cho các công việc khác. Thỏa thuận về các điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Khách phải tự tìm hiểu những thay đổi đó như là điều kiện để có thể tiếp tục truy cập website.

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Những người truy cập, xem, sử dụng, thuê bao, hội viên chi nhánh hoặc khách hàng, gọi chung là “Khách” là các đối tượng của thỏa thuận. Website, người sở hữu, và/hay người điều hành cũng là đối tượng của thỏa thuận và được gọi chung là “Website”.

USE OF INFORMATION FROM THIS WEBSITE
Trừ khi quý khách ký kết một bản hợp đồng bằng văn bản với trang web, Khách, người đọc, thuê bao, hội viên, người cộng tác, hay khách hàng không được quyền sử dụng các thông tin này vào hoạt động thương mại hay ở nơi công cộng; không được quyền phát sóng, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hay phát hành bất kỳ phần nào thuộc nội dung website này. Khi xem website này, quý khách đã đồng ý với điều kiện để được xem và thừa nhận rằng việc sử dụng không phép là trái pháp luật và có thể dẫn đến các hình phạt về dân sự hay hình sự. Một lần nữa, Khách không có bất kỳ quyền hạn gì trong việc sử dụng nội dung, hoặc các phần của chúng, bao gồm cả cơ sở dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang liên kết, các mã ẩn, hay các tài sản trí tuệ khác được đăng tải trên website, vào bất cứ lý do gì và vào bất cứ việc gì.

QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE, QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, PHÁT HÀNH NỘI DUNG CỦA WEBSITE
The website and its contents are owned or licensed by the website. Material contained on the website must be presumed to be proprietary and copyrighted. Visitors have no rights whatsoever in the site content. Use of website content for any reason is unlawful unless it is done with express contract or permission of the website.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG WEBSITE
Trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của nội dung đăng tải trên website. Người xem phải chấp nhận các rủi ro khi truy cập, đọc, sử dụng, hay dựa vào những thông tin trên website. Trừ khi quý khách đã ký hợp đồng công khai với website quy định ngược lại, quý khách không có quyền cho rằng thông tin của website là chính xác và dựa vào những thông tin đó. Website không bảo đảm điều đó. Trang web không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra cho máy tính hay phần mềm của quý khách do tương tác với website hay nội dung của trang web. Khách chấp nhận các rủi ro về vi rút, sâu bọ, hay các yếu tố tác hại khác. Khách tải thông tin từ website về phải chấp nhận những rủi ro đó. Website không bảo đảm là nội dung tải về không chứa các tác nhân làm hư máy tính, kể cả vi rút và sâu bọ và các nhân tố gây hại khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Khi xem, sử dụng, hay tương tác với website, Khách phải từ bỏ các quyền đòi bồi thường thiệt hại bất luận các thiệt hại đó được mô tả thế nào, thiệt hại đó do yếu tố nào gây ra, bất kể mức độ, dù tiên đoán được hay không, dù là thiệt hại cá nhân hay thiệt hại của doanh nghiệp. TRÌNH DUYỆT Khách đồng ý rằng bất kỳ sự truyền thông nào giữa Khách và Website được xem như là một hành động trình duyệt, là điều kiện để có thể truy cập Website. Tất cả cả nội dung trình duyệt gồm các phân đoạn, các hình vẽ, hay bất kỳ nội dung nào cũng sẽ trở thành tài sản riêng của Website, có thể sẽ được sử dụng vào mục đích thương mại mà không cần xin phép thêm, không cần phải xem xét gì nữa. Khách đồng ý truyền đạt các thông tin đến Website để cho phép Website sử dụng lâu dài các thông tin đó theo bất kỳ cách thức nào Website thấy thuận tiện. “Trình Duyệt” cũng là một điều khoản trong Nguyên Tắc Bảo Mật.

THÔNG BÁO
Không có thông báo bổ sung cho bất kỳ lý do gì cho Khách và Khách bảo đảm rằng việc từ bỏ quyền được thông báo là một điều kiện để được phép truy cập hay tương tác với Website.

SỬ DỤNG THÔNG TIN, TRUYỀN TẢI LẠI THÔNG TIN
Thông tin truyền tải trên Website này được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Quý khách không được sử dụng hay sửa đổi thông tin truy cập từ Các Dịch Vụ Trực Tuyến để biên soạn thành các báo cáo trên phương tiện truyền thông công cộng, không được sử dụng trên Internet, trực tiếp hay gián tiếp truyền tải bằng phương tiện gì, hay chia sẻ với các bên thứ ba hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tri Tue-Intellasia. Nếu các điều kiện này bị vi phạm, việc thuê bao hay dịch vụ trực tuyến sẽ bị hủy bỏ và Hội Viên, Thuê Bao, Người Sử Dụng cũng không có quyền đòi các khoản tiền lệ phí thuê bao còn lại.

HẠN CHẾ:
Quý khách đồng ý là sẽ không có ý định trực tiếp hay gián tiếp chuyển tải các nội dung thuộc Dịch Vụ Trực Tuyến hoặc các sản phẩm hay các tài liệu có liên quan, các dữ liệu kỹ thuật cho bất kỳ bên thứ ba nào. Quý khách cũng sẽ không bán thông tin hay sử dụng thông tin dưới bất kỳ hình thức sửa đổi nào khác để biên soạn thành các bản tin trực tuyến hay các trang web nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Tri Tue - Intellasia.

Để biết thêm chi tiết về việc phân phối lại hay các vấn đề bản quyền khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Web site design by LimeLite Design